Học Kinh Thánh
Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh

Website này dành cho các học viên đã ghi danh học 4 lớp:

     1/ Dẫn Nhập vào Cựu Ước (Intro to the Old Testament)

     2/ Dẫn Nhập vào Tân Ước (Intro to the New Testament)

     3/ Thần Học và Thánh Kinh căn bản (Church Doctrines)

     4/ Thần Học Luân Lý (Christian Ethics)

Các học viên có thể tải xuống máy của mình hoặc in ra dùng bằng tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh (dùng nội bộ mà thôi).

 

 

Thần Học Luân Lý                                     Christian Ethics

 

1/ Bản chất con người (Q.76-87).doc       1/ The nature of man (Q. 76-87).doc  

2/ Cùng đich của đời người (Q. 1-5).doc  2/ Man last end (Q. 1-5).doc

3/                                                            3/ Human Acts (Q. 6-17).doc

4/                                                            4/ The good and evil of Human Acts (Q  18-21).doc  

5/                                                            5/ Human Passions (Q. 22-48).doc

6/                                                            6/ Habits (Questions 49-54).doc

7/                                                            7/ VIRTUES IN GENERAL, PART I.doc

8/                                                            8/ VIRTUES IN GENERAL.doc

9/                                                            9/ Sin (EVIL HABITS) (QQ.71-89).doc

10/                                                          10/ LAW (QQ. 90-108).doc

11/                                                           11/ GRACE (QQ. 109-114).doc

12/                                                          12/ FAITH (QQ. 1-15).doc

13/                                                          13/ HOPE (QQ. 17-22).doc

14/                                                          14/ CHARITY (QQ. 23-46).doc

15/                                                          15/ PRUDENCE (QQ. 47-56).doc

16/                                                          16/ JUSTICE (QQ. 57-122).doc

17/                                                          17/ FORTITUDE (QQ. 123-140).doc

18/                                                          18/ TEMPERANCE (QQ. 141-170).doc

19/ GOD'S CREATION                           19/  FOUR SACRAMENTS (QQ. 60-90)

20/ THE GOAL OF LIFE                        20/ Sacrament of Marriage

21/ Sacrament of Extreme Unction

22/ Sacrament of Holy Order                   

23/ LIFE AFTER DEATH, PART I

24/ LIFE AFTER DEATH, PART II

25/ Các hình ảnh cần thiết cho các lớp Luân Lý của Thánh Thomas Aquinas:

LECTURES IN "CREATION AND MAN" THEO THÁNH THOMAS AQUINAS

1/  Ngày 11 tháng 9, 2017 - CLASS #1

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống:

https://recordings.join.me/-T3iEy2-2k-DAQcbqctjtA

 

LECTURES IN FOUR CARDINAL VIRTUES CLASS THEO THÁNH THOMAS AQUINAS

1/  Ngày 29 tháng 8, 2016 - CLASS #1

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống:

https://recordings.join.me/SIyA0a4RtEyDyb2NkeCYxw

2/  Ngày 5 tháng 9, 2016 - CLASS #2

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/SIyA0a4RtEyDyb2NkeCYxw

3/  Ngày 12 tháng 9, 2016 - CLASS #3

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

- Part I: https://recordings.join.me/jl1PdJYsm0ytSg1NECbHpg

- Part II: https://recordings.join.me/UR875IL-5kKXvd3i86Fkrw

4/  Ngày 19  tháng 9, 2016 - CLASS #4

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/c5-RTtkiWkWXByDM9Ypk1g

5/  Ngày 26  tháng 9, 2016 - CLASS #5

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/IM5lTnOTOECoB0wb0yArVQ

6/  Ngày 10  tháng 10, 2016 - CLASS #7

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/ydengHjAeUCvZCgiO4m_pQ

7/  Ngày 17  tháng 10, 2016 - CLASS #8

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/doqe8v1u3kynfmxAThvtnw

8/  Ngày 24  tháng 10, 2016 - CLASS #9

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/xGXhW4ir3kOtVGKrVCPgeA

9/  Ngày 31  tháng 10, 2016 - CLASS #10

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/X_sFpWPv1Eq9CPQbuUW34w

10/  Ngày 7 tháng 11, 2016 - CLASS #11

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống: 

https://recordings.join.me/P-BOICyBI0SIHPkSHUzknQ

11/  Ngày 14 tháng 11, 2016 - CLASS #12

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống: 

https://recordings.join.me/2VCWwrAgkkO9QiB7h2AMMA 

12/  Ngày 21 tháng 11, 2016 - CLASS #13

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/2lEiX2CA-0y6YWzH5sR_OA 

13/  Ngày 27 tháng 11, 2016 - CLASS #14

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/CMtgkWJdLEWTlGIlIGRvMw 

14/  Ngày 5 tháng 12, 2016 - CLASS #15

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/NuyKtwVMok-7ChIuhFpaXA 

15/  Ngày 12 tháng 12, 2016 - CLASS #16

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/SQtrmxsPg0SeyzOTzQAX9g 

16/  Ngày 19 tháng 12, 2016 - CLASS #17

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/cWQEAz061EKJivyGZJYrhw 

17/  Ngày 16 tháng 1, 2017 - CLASS #18

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống:

https://recordings.join.me/OWeZafIcj0uDcjwN4nXkHQ

18/  Ngày 23 tháng 1, 2017 - CLASS #19

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/l52Vk5AnOEC7NLV6s1dQEg 

19/  Ngày 30 tháng 1, 2017 - CLASS #20

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

Không có thâu

20/  Ngày 6 tháng 2, 2017 - CLASS #21

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/5HwSeeawc0e0kiU84TY6wQ

21/  Ngày 13 tháng 2, 2017 - CLASS #22

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/FFzkTZ0Yk0SK8P55hVGTCQ 

22/  Ngày 20 tháng 2, 2017 - CLASS #23

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/gCs5K5w3cEi7S0H2BNJQkg

23/  Ngày 27 tháng 2, 2017 - CLASS #24

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/qMwcYsc-IkKqaTvgXC6kZw 

24/  Ngày 6 tháng 3, 2017 - CLASS #25

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/Ue43Tq5xD0ycM1-tnva7JA 

25/  Ngày 11 tháng 3, 2017 - CLASS #26

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

Không thâu

26/  Ngày 27 tháng 3, 2017 - CLASS #27

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/OIC6WPSfAEmYE-mXfV2hlw 

 

LECTURES IN FAMILIARIS CONSORTIO CLASS

2/  Ngày 8 tháng 9, 2016 - CLASS #2

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/WOMNtZC380iesZub-FBAVg

3/  Ngày 15 tháng 9, 2016 - CLASS #2

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

- Part I: https://recordings.join.me/VgT7YkEM9kmreJwj7qDR1w

- Part II: https://recordings.join.me/Uz1oHeyh90mcRC7hihaJFA

4/  Ngày 22 tháng 9, 2016 - CLASS #3

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/F4Yx1tzFHU-ubFjD0qI0gw 

5/  Ngày 29 tháng 9, 2016 - CLASS #4

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/TIOYLQR3I0GZ2Mgu-4HZWw 

https://recordings.join.me/ukCTtAuPgk6Ml0ESDneM1Q

6/  Ngày 6 tháng 10, 2016 - CLASS #5

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/n1Jvlsf700mR2pYNGsQfag 

7/  Ngày 13 tháng 10, 2016 - CLASS #6

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/vtrCZpiZOkaTKLG8G0vvCg 

8/  Ngày 27 tháng 10, 2016 - CLASS #7

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/yt3-JwBQWU-pSdT0Nl_FWA 

9/  Ngày 3 tháng 11, 2016 - CLASS #8

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/bIr1hHZmwky8SV7gmWUk8g 

10/  Ngày 10 tháng 11, 2016 - CLASS #9

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/SU3TVAJLkEGSXAlekgfcpw 

11/  Ngày 1 tháng 12, 2016 - CLASS #10

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/YTPvaGlzKEeMV6a4Ew7hGg 

12/  Ngày 15 tháng 12, 2016 - CLASS #11

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/in7qX9HL4EyEyvka62cldA 

13/  Ngày 22 tháng 12, 2016 - CLASS #12

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/boZksZmV8kCPCxIx3Dv_Lg 

14/  Ngày 26 tháng 1, 2017 - CLASS #14

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/ErrESFiS0Ua3JlPnWMxiVQ 

15/  Ngày 2 tháng 2, 2017 - CLASS #15

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/GCvj-XXULEWjJgl7O2d7ew 

16/  Ngày 9 tháng 2, 2017 - CLASS #16

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/DNTRk3B5A0KDjLkXgODlOQ 

17/  Ngày 16 tháng 2, 2017 - CLASS #17

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/5K1q4lcrrkGY00IXGAC_IA 

18/  Ngày 23 tháng 2, 2017 - CLASS #18

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/SrBNCaEglkCx2AZmyOn_6g 

 

LECTURES IN "LUMEN GENTIUM" CLASS 

1/  Ngày 2 tháng 3, 2017

Xin Nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng:

https://recordings.join.me/JcY4_c7ze0qzJV_qbB7yHQ

2/  Ngày 9 tháng 3, 2017

Xin Nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng:

https://recordings.join.me/I_wzqSD4mkqZ_AFDzPNqVg

3/  Ngày 16 tháng 3, 2017

Xin Nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng:

https://recordings.join.me/Pdx8pBHOGEGHxRP650TOXA

4/  Ngày 23 tháng 3, 2017

Xin Nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng:

https://recordings.join.me/wA7FJy8lqUWZGyM-qth02A 

 

LECTURES IN GOD'S CREATION CLASS

1/  Ngày 5 tháng 1, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

2/ Ngày 12 tháng 1, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

3/ Ngày 19 tháng 1, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

4/ Ngày 26 tháng 1, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

5/ Ngày 3 tháng 2, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

6/ Ngày 9 tháng 2, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

7/ Ngày 16 tháng 2, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

8/ Ngày 23 tháng 2, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

9/ Ngày 2 tháng 3, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

10/ Ngày 9 tháng 3, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

11/ Ngày 16 tháng 3, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

12/ Ngày 23 tháng 3, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

13/ Ngày 30 tháng 3, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

14/ Ngày 6 tháng 4, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

14/ Ngày 13 tháng 4, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

15/ Ngày 20 tháng 4, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

16/ Ngày 27 tháng 4, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

17/ Ngày 4 tháng 5, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

LECTURES IN HABITS, LAW AND GRACE CLASS

 

1/ Ngày 30 tháng 8, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

2/ Ngày 14 tháng 9, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

3/ Ngày 21 tháng 9, 2015  (hai gio chung trong 1 file)

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

4/ Ngày 28 tháng 9, 2015  (hai gio chung trong 1 file)

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

5/ Ngày 5 tháng 10, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

6/ Ngày 12 tháng 10, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

8/ Ngày 26 tháng 10 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-10-26.webm/_ef5029009c9c4c4a81c7aa8b0b665ed4 

 

9/ Ngày 2 tháng 11 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show: 

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-02.webm/_cefe0ad393644185a1037445eb88ffdd

 

10/ Ngày 9 tháng 11 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-09.webm/_7ac271b1531945cea502d744640ecec9

 

11/ Ngày 16 tháng 11 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-16.webm/_43398b24b5af40cabcdf6555752c3ff2

12/ Ngày 23 tháng 11 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-23.webm/_980c31b7600f4470a3fba2cd2eb10ec6

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-23+(2).webm/_3c08aff852624bdab5d559321c6904eb

13/ Ngày 30 tháng 11 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-30.webm/_dae6491f9fc84a4cad9bf9632d54ea1f

14/ Ngày 7 tháng 12 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-12-07.webm/_d39845f4e33c4e19a62de8253d559a33 

15/ Ngày 14 tháng 12 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-12-14.webm/_a87052d02cec43d79f13dccc43ac77d6 

16/ Ngày 21 tháng 12 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-12-21.webm/_379190094c1749fe8cc71e18167f927c

LECTURES IN THE THREE THEOLOGICAL VIRTUES CLASS

1/ Ngày 18 tháng 1, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2016-01-18.webm/_faf9410f4bc04473be05bcdee08cf61b

2/ Ngày 25 tháng 1, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2016-01-25.webm/_d1013cef18264860bb3e69ca967a02dc 

 

3/ Ngày 1 tháng 2, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/SK1PyKohVkSmFlZs7Rh8VQ

 

4/ Ngày 8 tháng 2, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

 

5/ Ngày 15 tháng 2, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

 

6/ Ngày 22 tháng 2, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/63r7okXrCUOJNmziOvozkw

7/ Ngày 29 tháng 2, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/RelN9ZNkP0iWUDcF-AEWmw

8/ Ngày 7 tháng 3, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/aahqcbvFIUCDZMKOgnoOAA

9/ Ngày 14 tháng 3, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/40eyLBN-v0ecCZf5cbphCQ

10/ Ngày 21 tháng 3, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/VMRTMdRiEUyYc08898yAqQ

11/ Ngày 28 tháng 3, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/e0sUlvXJpU-zPf3Y4ZEi-w

12/ Ngày 4 tháng 4, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/u-PIiFnUXUWE4foYtjeLgQ

13/ Ngày 11 tháng 4, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/ACvmKvPmSUmHCqcIZFcKtQ

14/ Ngày 18 tháng 4, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/m3B76RHDEESlXA0zuaTd0g

15/ Ngày 25 tháng 4, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/aJs0rOEAFUOGsmH0ZgdF-Q

16/ Ngày 2 tháng 5, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/k5waIHtRIEScEG5wfof3hQ

17/ Ngày 9 tháng 5, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/UT-LEFjHe0CRhT-qYq6G-A

 

 

NHỮNG TÍN ĐIỀU CĂN BẢN

1/ ThanhKinh_1.doc

2/ ThanhKinh_2.doc

3/   TIN_LY_I.doc

4/   TIN_LY_II.doc

5/   Luan_Ly_I.doc

6/   Luan_ly_II.doc

7/   Phung_Vu_1.doc 

8/   Phung_Vu_2.doc

9/   GiaoHoiHoc_IA1.doc

10/ GiaoHoiHoc_II1.doc

CHURCH DOCTRINES

1/   SCRIPTURE_I.doc

2/   SCRIPTURE_II.doc

3/   DOGMA_I_TRINITY.doc

4/   DOGMA_II_CHRISTOLOGY.doc

5/   MORAL_THEOLOGY_I.doc

6/   MORAL_THEOLOGY_II.doc

7/   LITURGY_I.doc

8/   LITURGY_II.doc

9/   ECCLESIOLOGY_I.doc

10/ ECCLESIOLOGY_II.doc

 

MORAL_THEOLOGY_II.doc       

MORAL_THEOLOGY_I.doc

DOGMA_II_CHRISTOLOGY.doc

DOGMA_I_TRINITY.doc

SCRIPTURE_I.doc

SCRIPTURE_II.doc

MORAL_THEOLOGY_I.ppt

LITURGY_I.doc

LITURGY_II.doc 

Phung_Vu_1.doc

Phung_Vu_1_phan_2.doc

Phung_Vu_2.doc

ECCLESIOLOGY_I.doc 

ECCLESIOLOGY_II.doc 

GiaoHoiHoc_IA1.doc   

GiaoHoiHoc_IA1.doc

GiaoHoiHoc_II1.doc    

 

Khoá Nhap Mon Tan Uoc tai TU XA THANH DA-MINH

TỪ NGÀY 25 THÁNG 1 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013

 

Dẫn Nhập vào Tân Ước Introduction to the New Testament
Synoptic_Gospels_VN.doc Synoptic_Gospels.doc
Cac_tac_pham_cua_Gioan.doc Johannine_Writings.doc
Cac Thu Phaolo.doc Pauline_Writings.doc
Thu Gui Tin Huu Roma.doc LETTER TO THE ROMANS.doc
Thu_Galate_va_Corintho.doc Gal, I&II Cor, Phi, Thes.doc
Thu Dothai, James, I Pet, Jude.doc Heb, I Pet, James, Jude.doc

                            

Thần Học và Kinh Thánh căn bản (Church Doctrines) 

Kinh Thánh không dễ hiểu vì là một nghành rất đa dạng và đòi hỏi nhiều kiến thức của các nghành khác: ngọai ngữ, lịch sử, địa lý, triết học, thần học, khảo cổ … Vì thế, chúng ta cần biết những điều căn bản về những nghành này, và các cha không thể nói trong Thánh Lễ vì không có thời giờ.

Hơn nữa, Kinh Thánh cũng giống như các nghành khác, cần được nâng cấp đều đặn để có thể hiểu Lời Chúa một cách sâu xa hơn. Trong các bài giảng Chủ Nhật, các cha phải đáp ứng trình độ chung của tất cả mọi người nên không thể nhắm vào trình độ cao hơn được. Đàng khác, nếu chúng ta biết kiến thức tổng quát về hòan cảnh lịch sử, tác giả, bố cục, những ý chính của các Sách Thánh … chúng ta sẽ hiểu những bài giảng hơn.

Vì thế, chúng tôi sẽ tổ chức những khóa Kinh Thánh trên mạng dưới dạng “tele-conference” mỗi tuần một lần. Mỗi khóa kéo dài trong khỏang từ 3-4 tháng. Mỗi năm một khóa. Mỗi khóa về một đề tài hay một Sách Thánh.

                              

 

Dẫn Nhập vào Cựu Ước

1/ NGUKINH.doc

2/ VĂN CHƯƠNG KHÔN NGOAN.doc

3/ VĂN CHƯƠNG NGÔN SU.doc

4/ 5 ĐẠI NGÔN SỨ.doc

5/ 12 TIỂU NGÔN SỨ.doc

Intro to the Old Testament

1/ PENTATEUCH.doc

2/ WISDOM_LITERATURE.doc

3/ PROPHETIC_LITERATURE.doc

4/ MAJOR_PROPHETS.doc

5/ 12_minor_prophets.doc

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Save

Donation (credit card)

Thanks for your supporting.

Amount: